519/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 48ης/22.12.2017 ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 519/2017

Περίληψη : Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ανόρυξη Υδροαρδευτικής Υδρογεώτρησης στη θέση ΤΡΥΠΑ ΤΚ Καισαρίου», της αρ. 09/2015 μελέτης της ΤΥ.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή 2017 και ώρα 19:30', συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθμ. πρωτ. 20946/15.12.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2 Μαυραγάνη Κυριακή 3. Μυττάς Ιωάννης       4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7 . Κουτρέτσης Σπυρίδων   8. Ζάρκος Δημήτριος
9 .Αλεξόπουλος Βασίλειος   10. Φιακάς Παναγιώτης   11.Πανάγου Αθανάσιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 14 Μπούρης Ευάγγελος 15. . Σαρχάνης Κωνσταντίνος 16. Γεώργας Χρήστος
17. Μπακόλιας Παναγιώτης 18.   Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντα
1. Κελλάρη Ιωάννα   2. Χρυσικός Παύλος   3 . Σκαρμούτσος Νικόλαος 4. Σπανός Κωνσταντίνος
5.Κελλάρης Βασίλειος 6. Λαλιώτης Γεώργιος   7. Ραυτόπουλος Γεώργιος 8. Καρακούσης Ευάγγελος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες:         1.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 2. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 3. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Σικυώνος-Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καλαντζής Π. (Γονούσας)
20. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 21.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)    
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Η κ. Μαυραγάνη Κυριακή προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος Η. Δ.

Ο κ. Μπούρης Ευάγγελος αποχώρηση μετά την συζήτηση του 3ου θέματος   Η.Δ

Ο κ. Ρουμπέκας   Γεώργιος αποχώρηση μετά την συζήτηση του 9ου θέματος Η.Δ.

         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 11ο

Στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ανόρυξη Υδροαρδευτικής Υδρογεώτρησης στη θέση ΤΡΥΠΑ ΤΚ Καισαρίου», της αρ. 09/2015 μελέτης της ΤΥ.» ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου, την από 14/12/2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας , το σκεπτικό της οποίας ακολουθεί:

Έχοντας υπόψη:

1) Τα στοιχεία του έργου που έχουν ως εξής:

Μελέτη: 9/2015 της Τ. Υ. του Δήμου Σικυωνίων

Συμφωνητικό: Αριθ. Πρωτ. 22565/23-12-2015

Προθεσμία περαίωσης έργου: Έως 23-12-2017

Πηγή χρηματοδότησης: Κ.Α.25-7312.002, Κ.Α.Π.-Ε.Δ.2015

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 40.000,00 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

Ποσό συμφωνητικού: 26.666,64 € (δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. )

Ανάθεση: Ανοικτός διαγωνισμός με σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης (306/2015 Απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων)

Επιβλέποντες έργου: Μαστοράκος Λεωνίδας

2) Την αριθ. 20605/8-12-2017 αίτηση παράτασης του Ναπολέων Ζώτου, Αναδόχου του έργου:«ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΡΔΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΤΡΥΠΑ ” Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ»

3) Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008

4) Το γεγονός ότι στο χώρο των εργασιών υπήρχαν παλαιά δέντρα ,όπου η κοπή τους πραγματοποιήθηκε μετά από την έκδοση της σχετικής άδειας και την ύπαρξη αυθαίρετης κατασκευής όπου εμπόδιζε την πρόοδο των εργασιών έως την τελική απομάκρυνση της.

Εισηγούμαστε

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου :«ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΡΔΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΤΡΥΠΑ” Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ» σύμφωνα με την 09/2015 μελέτη της   Τ. Υ. του Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών, κατά έξι (6)μήνες ήτοι, μέχρι 22-06-2018, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου (προκειμένου να εκδοθεί απόφαση για παράταση άδειας εκτέλεσης έργου από την Δ/νση Υδάτων που είναι απαραίτητή για την εκτέλεση του εν λόγο έργου).

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ανωτέρω εισήγηση,
  • την αρ. 09/2015 μελέτη έργου,
  • την με αρ. πρωτ. 20605/08.12.2017 αίτηση του αναδόχου,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

Εγκρίνειτην παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου :«ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΡΔΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΤΡΥΠΑ” Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ» της με αρ. 09/2015 μελέτης της ΤΥ του Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών, κατά έξι (6)μήνες ήτοι, μέχρι 22/06/2018, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου (προκειμένου να εκδοθεί απόφαση για παράταση άδειας εκτέλεσης έργου από την Δ/νση Υδάτων που είναι απαραίτητή για την εκτέλεση του εν λόγο έργου).

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 519/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22 Δεκεμβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστηκε 72 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.