49/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 4ης/27.02.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 49/2018

Περίληψη : Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων ποσού 200.000,00€ για την υλοποίηση " Προμήθειας μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού" από τον άξονα προτεραιότητας "Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος" του προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" του Υπουργείου Εσωτερικών                   (ΠΔΕ-ΣΑΕ 055)

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 19.30', συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, μετά την με                                       αριθμ. πρωτ. 1873/23.02.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                         Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 15 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Θελερίτης Γεώργιος 3. Κελλάρη Ιωάννα   4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Μπούρης Ευάγγελος 8. Ζάρκος Δημήτριος
9. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σπανός Κωνσταντίνος
13. Ρουμπέκας Γεώργιος 14. Μπακόλιας Παναγιώτης 15. Γεώργας Χρήστος  
Απόντα
1. Μαυραγάνη Κυριακή 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3.Καρακούσης Ευάγγελος 4. Χρυσικός   Παύλος  
5. Μυττάς Ιωάννης       6. Δομετίου Βασίλειος 7. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 8. Λαλιώτης Γεώργιος  
9. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 10. Ραυτόπουλος Γεώργιος 11. Κελλάρης Βασίλειος 12. Νανόπουλος Βασίλειος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 3. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 10. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 11. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Σταθακοπουλος   Κ. (Παραδεισίου) 2. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
Απόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
20. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα Α’

(προ ημερήσιας διάταξης)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το θέμα με τίτλο: Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων ποσού 200.000,00€ για την υλοποίηση " Προμήθειας μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού" από τον άξονα προτεραιότητας "Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος" του προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΔΕ-ΣΑΕ 055) και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 26/02/2018 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου μας, το σκεπτικό & εισηγητικό μέρος της οποίας ακολουθεί:

Με την με Α.Π.: 5132/23.02.2018 (ΑΔΑ: ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ) Πρόσκληση I του Υπουργείου Εσωτερικών,   καλούνται οι Δήμοι της χώρας για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», που αφορά στην προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού, προκειμένου να ενδυναμωθούν οι τεχνικές υποδομές και κατ’ ακολουθία οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων. Η χρηματοδότηση των προτάσεων στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I» προέρχεται από τον προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ - 055, στην οποία εντάχθηκε το έργο «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)» με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010 και προϋπολογισμό 300.000.000,00 € (ΑΔΑ:ΨΖΨΕ465ΧΙ-ΥΣ5).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 60.000.000,00 € με «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης» για το Δήμο Σικυωνίων 200.000,00 € (σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της προαναφερθείσας πρόσκλησης).

Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης ο Δήμος Σικυωνίων δύναται να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης για την υλοποίηση «Προμήθειας μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Συγκεκριμένα η προμήθεια θα περιλαμβάνει:

Α/Α ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(ΤΕΜ)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

(€)

ΔΑΠΑΝΗ

(€)

1 Καινούργιο, αυτοκινούμενο, αναρροφητικό σάρωθρο 1 161.290,32 161.290,32
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 161.290,32
Φ.Π.Α. 24% 38.709,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 200.000,00

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτημάτων ένταξης ορίζεται η έκδοση της εν λόγω πρόσκλησης, ήτοι η 23η.02.2018 και λήξης προθεσμίας η 30η.04.2018, το δε πρόγραμμα υλοποιείται ως την 31η.12.2018 με δυνατότητα παράτασης δοθείσας με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του Δήμου.

Ως απαραίτητο συνοδευτικό του αιτήματος ένταξης είναι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου περί αποδοχής χρηματοδότησης, στην οποία περιγράφεται ο τύπος των υπό προμήθεια μηχανημάτων έργου καθώς και ο συνοδευτικός εξοπλισμός αυτού.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή της Χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων για την υλοποίηση «Προμήθειας μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» από τον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΔΕ - ΣΑΕ 055), με το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €), και συγκεκριμένα για την προμήθεια ενός (1) καινούργιου, αυτοκινούμενου, αναρροφητικού σαρώθρου προϋπολογιζόμενης δαπάνης 161.290,32€ χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 200.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • 5132/23.02.2018 (ΑΔΑ: ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ) Πρόσκληση I του ΥΠΕΣ,
  • την από 26/02/2018 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,  
    • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

1.Αποδέχεται,το έκτακτο & κατεπείγον του εν λόγω θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις της §7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

2. Εγκρίνει την αποδοχή της χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων για την υλοποίηση «Προμήθειας μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» από τον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΔΕ - ΣΑΕ 055), με το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €), και συγκεκριμένα για την προμήθεια ενός (1) καινούργιου, αυτοκινούμενου, αναρροφητικού σαρώθρου προϋπολογιζόμενης δαπάνης 161.290,32€ χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 200.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 49/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 27.02.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστηκε 78 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.