6/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 2ο/12-01-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2018

 

Περίληψη: Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την κάλυψη μισθοδοσίας, υπερωριών, εκτός έδρας αποζημιώσεων και εργοδοτικών εισφορών, πάσης φύσεως μισθοδοτούμενων από το Δήμο μας κατά το έτος 2018

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12η Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00’ μ.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 184/08-01-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο

 

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την κάλυψη μισθοδοσίας, υπερωριών, εκτός έδρας αποζημιώσεων και εργοδοτικών εισφορών, πάσης φύσεως μισθοδοτούμενων από το Δήμο μας κατά το έτος 2018», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 08.01.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:

**************************************************

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τοάρθρο 66 του Ν. 4270/2014 και των σχετικών διατάξεων του Β.Δ. 17/5-15/6/1985 (Α΄114) και του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) για την «Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την κάλυψη μισθοδοσίας, υπερωριών, εκτός έδρας αποζημιώσεων και εργοδοτικών εισφορών, πάσης φύσεως μισθοδοτούμενων από το Δήμο μας κατά το έτος 2018», σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.

Κιάτο 8 Ιανουαρίου 2018

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου         Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών

   Ιωάννης Β. Γιαννούλας                               Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

(Τ.Υ.)                                                                      (Τ.Υ.)

**************************************************

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

¨       τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

¨       τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014,

¨       των σχετικών διατάξεων του Β.Δ. 17/5-15/6/1985 (Α΄114) και του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) καθώς και

¨       τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α- Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά το από 08-01-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠO Ο.Ε.
Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Π.Α.Υ. Εγκεκριμένος
02.00.6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 1 15.060,00 €
02.00.6031.002 Αποδοχές Γενικού Γραμματέα 1 26.676,00 €
02.00.6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 1 5.000,00 €
02.00.6121.001 Αντιμισθία Δημάρχου 1 41.040,00 €
02.00.6121.002 Αντιμισθία Αντιδημάρχων 1 110.000,00 €
02.00.6121.003 Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου 1 8.640,00 €
02.00.6123 Έξοδα κίνησης προέδρων Συμβουλίων Δημοτικής - Τοπικής Κοινότητας & Εκπροσώπου τοπικής κοινότητας (άρθρα 79, 80 & 81 Ν. 3852/2010) 1 162.000,00 €
02.00.6126 Εισφορές επί των αποδοχών αιρετών οργάνων που αντιστοιχούν στον ασφαλισμένο (Άρθρο 93 παρ. 3 Ν. 3852/2010) 1 25.000,00 €
02.10.6011.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1 571.000,00 €
02.10.6011.002 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Κ.Ε.Π. (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Από ΚΑΠ 106.200,00€) + (Από ΥΠΕΣΔΔΑ=2.229,54€) 1 111.000,00 €
02.10.6012.001 Αμοιβή Ληξιάρχων (Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ-ΣΤΥΦΑΛΙΑΣ-ΦΕΝΕΟΥ) 1 4.000,00 €
02.10.6012.002 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία πρακτικογράφου 1 1.300,00 €
02.10.6012.003 Αποζημίωση για γραμματειακή υποστήριξη δημοτικής Κοινότητας και τοπικών Κοινοτήτων 1 29.000,00 €
02.10.6012.004 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Άρθρο 20 Ν. 4354/2015) 1 2.500,00 €
02.10.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1 19.000,00 €
02.10.6041.001 Αποδοχές ασκούμενων σπουδαστών των ΤΕΙ 1 5.282,40 €
02.10.6051.001 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ) 1 28.500,00 €
02.10.6051.004 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων Κ.Ε.Π.) 1 5.600,00 €
02.10.6051.006 ΕΤΕΑΕΠ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) 1 22.000,00 €
02.10.6051.008 ΕΤΕΑΕΠ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. υπαλλήλων ΚΕΠ.) 1 5.000,00 €
02.10.6051.014 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά Υγειονομικής Περίθαλψης Δημοσίων Υπαλλήλων (Ν.3918/2011-Άρθρο 79) 1 2.000,00 €
02.10.6051.015 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου) 1 38.500,00 €
02.10.6051.016 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου (ΚΕΠ ) 1 8.500,00 €
02.10.6052.001 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) 1 5.400,00 €
02.10.6054.001 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτικές εισφορές ασκούμενων σπουδαστών των ΤΕΙ (Κ.Υ.Α. Ε5/1303/86 (ΦΕΚ 168/86 τεύχος Β’) 1 303,30 €
02.10.6055.001 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Σ.Κ.Υ.) 1 9.000,00 €
02.10.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1 2.000,00 €
02.15.6041.002 Μισθοδοσία αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3421/2005 1 2.682,36 €
02.15.6041.003 Αμοιβή γυμναστή για υλοποίηση προγραμμάτων άθλησης για όλους της περιόδου 2018-2019 1 3.000,00 €
02.15.6041.005 Αμοιβή γυμναστή για υλοποίηση προγραμμάτων άθλησης για όλους της περιόδου 2017-2018 1 3.000,00 €
02.15.6054.002 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ αντιρρισιών συνείδησης) 1 121,32 €
02.15.6054.004 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ γυμναστή για υλοποίηση του Προγράμματος άθλησης για όλους της περιόδου 2017-2018) 1 1.000,00 €
02.15.6054.005 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ γυμναστή για υλοποίηση του Προγράμματος άθλησης για όλους της περιόδου 2018-2019) 1 1.000,00 €
02.20.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1 520.472,00 €
02.20.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1 2.000,00 €
02.20.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Κ.Α.Π. - Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 1 102.000,00 €
02.20.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Κ.Α.Π. - Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 1 2.000,00 €
02.20.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1 56.000,00 €
02.20.6042.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1 2.000,00 €
02.20.6051.001 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ) 1 22.545,86 €
02.20.6051.003 ΕΤΕΑΕΠ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) 1 18.523,92 €
02.20.6051.005 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου ) 1 42.642,04 €
02.20.6052.001 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Κ.Α.Π. - Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 1 21.000,00 €
02.20.6052.002 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ (Κ.Α.Π. - Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 1 8.000,00 €
02.20.6052.003 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΟ-ΥΕΙΑΣ (Κ.Α.Π. - Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 1 6.000,00 €
02.20.6052.004 ΕΤΕΑΕΠ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΟ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Κ.Α.Π. - Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 1 5.000,00 €
02.20.6054.001 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) 1 18.000,00 €
02.20.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1 2.000,00 €
02.25.6041.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1 3.600,00 €
02.25.6054.001 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υδρονομέων άρδευσης) 1 1.200,00 €
02.30.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1 266.000,00 €
02.30.6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Άρθρο 20 Ν. 4354/2015) 1 1.500,00 €
02.30.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1 22.500,00 €
02.30.6051.001 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ) 1 10.500,00 €
02.30.6051.003 ΕΤΕΑΕΠ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) 1 6.000,00 €
02.30.6051.005 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου ) 1 11.000,00 €
02.30.6052.001 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α.) 1 1.000,00 €
02.30.6052.002 ΕΤΕΑΕΠ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (Επικουρικό) 1 1.000,00 €
02.30.6052.003 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (Κλάδος Σύνταξης) 1 3.500,00 €
02.30.6052.004 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Υ.Τ.) 1 1.200,00 €
02.30.6055.001 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Υ.Τ.) 1 3.500,00 €
02.30.6055.002 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 1 16.500,00 €
02.30.6055.004 ΕΤΕΑΕΠ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Μηχ/κών) 1 5.000,00 €
02.30.6055.005 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Σ.Κ.Υ.) 1 3.000,00 €
02.30.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1 2.000,00 €
02.35.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1 100.000,00 €
02.35.6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Άρθρο 20 Ν. 4354/2015) 1 1.500,00 €
02.35.6051.001 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ) 1 5.500,00 €
02.35.6051.002 ΕΤΕΑΕΠ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) 1 4.500,00 €
02.35.6051.004 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου ) 1 7.500,00 €
02.70.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1 108.000,00 €
02.70.6052.001 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου-Καθαρίστριες) 1 30.000,00 €
02.70.6422.001 Έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων (LIFE12 NAT/GR/000275) -(Ιδίοι Πόροι) 1 477,76 €
Γενικά Σύνολα : 2.718.766,96 €
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 6/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ
 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Κελλάρης Βασίλειος
 3. 3.Μπουζιάνη Βασιλική
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12-01-2018

Διαβάστηκε 75 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.