60/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12 / 19-12-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   60 / 2017

                                  

ΘΕΜΑ: 5ον «Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης της προμήθειας (Τριών -3-   Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο 1ο

                     ΕΠΑ. Λ     Κιάτου)»

       Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19ην Δεκεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 144/15-12-2017   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -6 - δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                            ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                         1.- Ν.   Σκαρμούτσος

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                           2.- Β. Kελλάρης

3.- Α. Βυτινιώτης                 «                                                 3.- Γ.   Κουκουμέλη            

4.- Δ. Ασβεστόπουλος         «                                               

5.- Αι. Λούτα                       «

6.- Ι.   Μπέκα Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΜΑ    5ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 5ον

θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης της προμήθειας (Τριών -3-

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο 1ο ΕΠΑ. Λ     Κιάτου)» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

   Ο Δ/ντής του 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου κ. Σιετής Ευάγγελος, μας απέστειλε το υπ’ αριθ. 782/8-11-2017 έγγραφό του, και μας αναφέρει ότι, για τις ανάγκες υποστήριξης της γραμματείας του σχολείου του, απαιτούνται τρείς -3- υπολογιστές μετά των περιφερειακών συσκευών, όπως αναφέρονται στις δύο -2- προσφορές που μας στέλνει.

Προκειμένου να αντιμετωπισθεί το ανωτέρω ζήτημα παρακαλούμε για την έγκριση της Σχολικής Επιτροπής και σε τέτοια περίπτωση την κατάθεση του σχετικού ποσού προς εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου σκοπού. Επειδή το θέμα επείγει και άπτεται της λειτουργίας της σχολικής μονάδας, παρακαλούμε για την κατά το δυνατό έγκαιρη αντιμετώπισή του.

   Ακολούθως ο πρόεδρος πρότεινε την άμεση προμήθεια τριών (3)   Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, όπου η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει τα χίλια εκατόν σαράντα ευρώ (1.140,00) με Φ.Π.Α. 24%.

Προκειμένου η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να προβεί στην εν λόγω προμήθεια, για τρείς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, εισηγήθηκε να διατεθεί το ποσό των χιλίων εκατόν σαράντα ευρώ (1. 140,00) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά:

   Η Σχολική Επιτροπή

   Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

1.- Την εισήγηση του προέδρου.

2.- Την ανάγκη της   εν λόγω προμήθειας.

3.- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

4.- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

5.- Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

6.- Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών

7.- ToN. 4412/2016

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1.- Εγκρίνει   την διενέργεια της προμήθειας τριών (3) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών   για το 1ο ΕΠΑ. Λ Κιάτου,  

     έναντι ποσού χιλίων εκατόν σαράντα ευρώ (1.140,00) συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α.   24%.

2. -Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης της παραπάνω προμήθειας για το 1ο   ΕΠΑ. Λ Κιάτου.

3.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας

     Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α.  

     Κορίνθου, την 19-11-2001, όπως προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την   εν λόγω προμήθεια.

4.- Η πληρωμή του   αναδόχου   θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, με την

     εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους  

      

                          Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    60 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                                                      

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19- 12- 2017

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Διαβάστηκε 42 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.